Wstąp do Policji!

Jedni marzą, by zostać w przyszłości lekarzem, strażakiem lub nauczycielem. Inni chcą wstąpić do Policji i rozwiązywać np. zagadki kryminalne. Teraz to wszystko może stać się rzeczywistością. Chcesz zostać ekspertem w laboratorium i być biegłym z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii czy badania dokumentów? A może chciałbyś zostać w przyszłości instruktorem strzelania, policjantem ruchu drogowego, „dochodzeniówki”, „kryminalnego” lub zwalczać cyberprzestępczość? Marzy Ci się praca przewodnika psa służbowego lub w patrolu konnym? Jedna instytucja, a daje tyle różnych możliwości… Nie zwlekaj, pozwól żyć swoim marzeniom i zostań jednym z nas.

Kandydat do służby w Policji powinien:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Oto dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu), dowód osobisty (do wglądu),
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenia kompletu dokumentów, tj. podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej,
 • testu psychologicznego,
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ty inwestujesz w wiedzę – my dajemy dodatkowe punkty za:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 punktów,
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 punktów,
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 punktów.

Twoje hobby i umiejętności = nasze dodatkowe punkty

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 punktów
 • Prawo jazdy kategorii „B” – 6 punktów
 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 punkty
 • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • Prawo jazdy kategorii innej niż B – 2 punkty

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
 • Maksymalna liczba punktów, z etapów punktowanych wynosi 160.
 • Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów z etapów postępowania oraz posiadanego wykształcenia i umiejętności – od największej do najmniejszej.

Wszelkie informacje dotyczące naboru do służby można uzyskać w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji :

Al. Solidarności 126 w Warszawie

tel.:     +48 47 723-24-30,

            +48 47 723-24-49

            +48 47 723-24-51

            +48 47 723-24-53

            +48 47 723-24-59