Współpraca eksperta dokumentów i pisma ręcznego z Zarządem Transportu Miejskiego

Obecnie w środkach lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy modna stała się nowa metoda wyłudzeń przejazdów komunikacja miejską, z którą we współpracy z ekspertem dokumentów i pisma ręcznego walczy Zarząd Transportu Miejskiego. Potencjalni pasażerowie zgłaszają na policję zaginięcie dokumentu tożsamości. Po złożeniu zeznań otrzymują na Komisariacie Policji zaświadczenie o zgłoszeniu takiego faktu z określoną datą. Następnie jeżdżą bez ważnego dokumentu przejazdu i podczas kontroli biletowej pokazują utracony rzekomo dokument, na podstawie którego kontroler biletów wystawia wezwanie do zapłaty. Następnie z powodu braku wpłaty ZTM przesyła wezwanie do zapłaty zgodnie z danymi wskazanymi z dokumentu tożsamości . Wówczas pasażer pokazuje zaświadczenie z policji, twierdząc, że ktoś podszył się pod niego, posługując się jego dokumentem tożsamości. Wykazuje, że utracił on dokument przed dniem kontroli biletowej i składa odwołanie, które dla ważności opatrzone jest własnoręcznym czytelnym podpisem jego autora.

Na podstawie opracowanych przez eksperta dokumentów i pisma ręcznego dla Zarządu Transportu Miejskiego zasad pobierany jest materiał porównawczy i wraz z materiałem dowodowym przekazywany jemu do badań. Zadaniem eksperta jest zbadanie, czy podpis nakreślony na wezwaniu do zapłaty został sporządzony przez osobę, której dane osobowe przedstawia.

Ekspert dokumentów dokonuje komparatystyczne badania pisma ręcznego. Materiał dowodowy stanowi podpis pasażera na wezwaniu do zapłaty, zaś materiał porównawczy stanowią złożone na wezwanie ZTM podpisy lub w sytuacji odmowy pasażera czy zignorowania przedmiotowego wezwania dokumentacja złożona przy odwołaniu, czyli podpis odwołującego i kserokopia dokumentu tożsamości.

Opinia eksperta dokumentów i pisma ręcznego stanowi podstawę do skierowania pozwu do sądu i zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 lub art. 270 § 1 Kodeksu karnego.

Przestrogi:

Art. 286 § 1 Kodeks karny: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Art. 270 § 1 Kodeks karny:

„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Autor: mgr Krzysztof Konopka – redaktor naczelny