Publikacje

mgr Jarosław Kowszuk, dr hab. inż. arch. Adam Baryłka   Gospodarowanie odpadami przepisy i praktyka 

Streszczenie : Artykuł traktuje o gospodarowaniu odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji miejsc na gromadzenie odpadów.

Artykuł opublikowany w miesięcznik „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

 

 

mgr Marek Bazylewicz, Aspekty błędów proceduralnych w sprawach sądowych o ustanowienie służebności przesyłu.

Streszczenie: Publikacja dotyczy sposobu procedowania i zasadności powoływania biegłych sądowych z zakresu wyceny nieruchomości przez sądy cywilne w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu z uwzględnieniem braku podstaw prawnych przy określaniu szerokości
i długości „pasa służebności przesyłu” przy sporządzaniu opinii przez biegłych z zakresu wyceny nieruchomości.

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA, dr inż. arch. Adam Baryłka, mgr Krzysztof Konopka, inż. Tomasz Tyszka, Problemy projektowania realizacji budowlanej przy rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Streszczenie: Obiekty budowlane  podczas eksploatacji ulegają zużyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Aby przywrócić ich świetność wymagają rewitalizacji. W artykule przedstawiono w sposób kompleksowy proces projektowania wykonawstwa budowlanego rewitalizacji parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży, dzięki któremu obiekt będzie nadal służył jako miejsce relaksu i odpoczynku lokalnej społeczności.

inż. Stanisław Kaczmarek, Przygotowanie Inwestycji – opis przedmiotu zamówienia.

Streszczenie: Dokonane zmiany ustrojowo – gospodarcze i technologiczne w budownictwie wymagają zmiany spojrzenia na sposób przygotowania dokumentacji technicznej przeznaczonej do inwestycji na realizację obiektów budowlanych. Wymagają tego przede wszystkim zamówienia publiczne, które przysparzają w tym zakresie największe problemy. Przygotowanie inwestycji rozpoczyna się od powstania ogólnego pomysłu. Już na starcie powstają pytania i wątpliwości, co do zasadności i lokalizacji dla danego przedsięwzięcia. Wobec tego Zamawiający winien przyjąć zasady przygotowania inwestycji i postępować według przyjętych ustawowo standardów w Prawie zamówień publicznych oraz rozporządzeniach dotyczących finansów publicznych.

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, dr inż. Adam Baryłka, Aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót na budowie.

Streszczenie: Budowa jest miejscem prowadzenia robót budowlanym, w wyniku których powstają obiekty budowlane. Obiekty budowlane należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskim Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający m in. bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas ich budowy. W artykule przedstawiono aspekty prawne  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót budowlanych.

mgr Krzysztof Konopka – Redaktor Naczelny, Bezpieczeństwo dokumentów publicznych.

Streszczenie: Artykuł przedstawia kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dokumentów, ich rodzajami, zabezpieczeniami i kategoriami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szczególny nacisk położony został w nim na uregulowania prawne wskazane w nowej ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych i konsekwencje jej wejścia w życie. W rozważaniach wskazano, że przedmiotowa ustawa m.in. dokonuje kategoryzacji dokumentów publicznych w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo państwa, precyzuje wymogi dotyczące poziomu zabezpieczeń czy zasady opracowywania wzorów. Zasygnalizowano, że określa ona także zasady i tryby emisji, wytwarzania, dystrybucji, przechowywania, kontroli autentyczności i wiarygodności dokumentów. Zwrócono uwagę, że ustawa ta umożliwia budowę systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, który obejmie m.in. dokumenty takie jak dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy czy legitymacje studenckie. Ponadto artykuł zawiera analizę wybranych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów publicznych oraz ukazuje sposoby ich wykrywania.

mgr Krzysztof Konopka – Redaktor Naczelny, Sposoby zabezpieczeń przedmiotów wartościowych i systemy bezpieczeństwa w obiektach antropogenicznych.

Streszczenie: Artykuł przedstawia nowoczesne sposoby zabezpieczeń przedmiotów wartościowych i systemy bezpieczeństwa w obiektach antropogenicznych o znaczeniu strategicznym dla państwa oraz związanych z przechowywaniem dużych ilości środków pieniężnych oraz wartościowych aktywów. Ukazuje nowoczesne metody ochrony i zabezpieczeń obiektów oraz mienia, które przy zastosowaniu odpowiednich technologii nie tylko pozwalają na bezpieczne przechowywanie i gromadzenie środków pieniężnych, biżuterii oraz wartościowych przedmiotów, ale w sytuacji przestępstw także umożliwiają szybką identyfikację ich sprawców.

mec. Marcjanna Rejman – Jędrczak – Adwokat, RODO – blaski i cienie nowej regulacji unijnej.   

Streszczenie:  Publikacja stanowi kompedium z RODO przedstawiające definicje, zagadnienia i problemy dotyczące nowej regulacji unijnej pokazując jej blaski i cienie oraz przykłady praktycznych konsekwencji
i skutków jej funkcjonowania. Celem RODO jest przyczynianie się  do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także pomyślności ludzi. Jednocześnie słuszne założenia i cel RODO nie powinny spowalniać procesów biznesowych, które służą coraz efektywniejszej obsłudze osób fizycznych w różnych rodzajach dziedzin gospodarczych.

mec. Irena Skubiszak – Kalinowska – Radca prawny, Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do weryfikacji kontrahentów

Streszczenie: Publikacja omawia wprowadzone z dniem 1 września 2019 r. narzędzie do weryfikacji kontrahentów. Tzw. „biała lista” ma pomóc firmom szybko i skutecznie zweryfikować partnerów gospodarczych. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia m.in. sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a także potwierdzenie rachunku bankowego, na jaki przelew ma zostać dokonany. Dokonanie płatności na rachunek bankowy nie wymieniony w wykazie sankcjonowane będzie od dnia 1 stycznia 2020 r.

         mgr Krzysztof Konopka, Sztuka opiniowania przez biegłych sądowych – błędy w opiniach

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest prawidłowość i rzetelność sporządzania opinii przez biegłych sądowych z uwzględnieniem i omówieniem głównych błędów popełnianych przy opiniowaniu. Publikacja  przedstawia także możliwości wykrycia błędów biegłych sądowych i wskazuje sposoby ich zapobiegania.

        dr Mariusz Filipek, Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie: Publikacja dotyczy celu powołania biegłego, którego to rolą nie jest ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne – zarówno na etapie postępowania przed zamawiającym, jak też przed Krajową Izbą Odwoławczą –  lecz przekazanie wiadomości specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z doświadczenia życiowego osób posiadających wykształcenie ogólne.

        mgr Krzysztof KonopkaCechy płci na podstawie badań pisma ręcznego określonej populacji młodzieży

Streszczenie: Przedmiotem pracy są badania dotyczące możliwości wyróżnienia cech płci na podstawie pisma ręcznego młodzieży w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przeprowadzone przez uczonych i badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej publikacji.

Przeprowadzone dotychczasowe badania naukowe wykazały, że istnieje zależność pomiędzy pewną grupą cech wspólnych w piśmie ręcznym młodzieży, a płcią autora rękopisu. Celem niniejszej pracy jest dokonanie badań polegających na analizie 40 rękopisów młodzieży, w tym 20 płci żeńskiej i 20 płci męskiej, w wieku od 14 do 18 roku życia i wskazaniu cech wspólnych dla danej płci pozwalających na identyfikację płci autora rękopisu.

          dr inż. Bolesław BUDZISZ,  Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych dla biegłych sądowych 

Streszczenie: Współczesna gospodarka rynkowa, wszystko to, co posiada przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwo rolne traktuje jako zasób. Istotnym elementem zasobu są wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w odniesieniu do gospodarstw rolnych w szczególności użytki rolne. Wpływają one na rozwój gospodarczy i społeczny, przyrost produktu krajowego brutto, a także na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Aby móc podejmować racjonalne i efektywne decyzje należy dysponować wiedzą z zakresu wyceny nieruchomości. Kwestie te przybliża niniejszy artykuł. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące podejść do wyceny i występujących w ich obrębie metod wyceny nieruchomości rolnych zabudowanych zarówno budynkami i budowlami, jak i stawami rybnymi.

         dr Michał KRZEWICKI, Szacowanie wysokości wynagrodzenia w prawie autorskim

Streszczenie: Prawo do wynagrodzenia stanowi jedno z trzech podstawowych praw twórcy i wraz z prawem do korzystania i rozporządzania utworem stanowi trzon praw autorskich[1]. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie z majątkowych praw autorskich ma znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy w umowie nie określono wysokości tego wynagrodzenia. W takim przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.- dalej pr.aut.), wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

         inż. Adam Dziewiecki Umowa o roboty budowlane.

Streszczenie: Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ma to na celu zabezpieczenie interesów zarówno zleceniodawcy, jak też zleceniobiorcy. Określając rodzaj prawny umowy, należy pamiętać, aby dotyczyła ona konkretnego efektu, a nie działania. Dlatego najlepszym rodzajem porozumienia w takim wypadku jest umowa o roboty budowlane lub o dzieło. W rezultacie, w dokumencie powinny znajdować się odwołania do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących tego rodzaju umów.