Publikacje

 

Mec. Marcjanna Rejman – Jędrczak – Adwokat, RODO – blaski i cienie nowej regulacji unijnej.   

Streszczenie:  Publikacja stanowi kompedium z RODO przedstawiające definicje, zagadnienia i problemy dotyczące nowej regulacji unijnej pokazując jej blaski i cienie oraz przykłady praktycznych konsekwencji
i skutków jej funkcjonowania. Celem RODO jest przyczynianie się  do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także pomyślności ludzi. Jednocześnie słuszne założenia i cel RODO nie powinny spowalniać procesów biznesowych, które służą coraz efektywniejszej obsłudze osób fizycznych w różnych rodzajach dziedzin gospodarczych.

Mec. Irena Skubiszak – Kalinowska – Radca prawny, Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do weryfikacji kontrahentów

Streszczenie: Publikacja omawia wprowadzone z dniem 1 września 2019 r. narzędzie do weryfikacji kontrahentów. Tzw. „biała lista” ma pomóc firmom szybko i skutecznie zweryfikować partnerów gospodarczych. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia m.in. sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a także potwierdzenie rachunku bankowego, na jaki przelew ma zostać dokonany. Dokonanie płatności na rachunek bankowy nie wymieniony w wykazie sankcjonowane będzie od dnia 1 stycznia 2020 r.

         Mgr Krzysztof Konopka, Sztuka opiniowania przez biegłych sądowych – błędy w opiniach

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest prawidłowość i rzetelność sporządzania opinii przez biegłych sądowych z uwzględnieniem i omówieniem głównych błędów popełnianych przy opiniowaniu. Publikacja  przedstawia także możliwości wykrycia błędów biegłych sądowych i wskazuje sposoby ich zapobiegania.

        Dr Mariusz Filipek, Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Streszczenie: Publikacja dotyczy celu powołania biegłego, którego to rolą nie jest ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne – zarówno na etapie postępowania przed zamawiającym, jak też przed Krajową Izbą Odwoławczą –  lecz przekazanie wiadomości specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z doświadczenia życiowego osób posiadających wykształcenie ogólne.

        Mgr Krzysztof KonopkaCechy płci na podstawie badań pisma ręcznego określonej populacji młodzieży

Streszczenie: Przedmiotem pracy są badania dotyczące możliwości wyróżnienia cech płci na podstawie pisma ręcznego młodzieży w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przeprowadzone przez uczonych i badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej publikacji.

Przeprowadzone dotychczasowe badania naukowe wykazały, że istnieje zależność pomiędzy pewną grupą cech wspólnych w piśmie ręcznym młodzieży, a płcią autora rękopisu. Celem niniejszej pracy jest dokonanie badań polegających na analizie 40 rękopisów młodzieży, w tym 20 płci żeńskiej i 20 płci męskiej, w wieku od 14 do 18 roku życia i wskazaniu cech wspólnych dla danej płci pozwalających na identyfikację płci autora rękopisu.

          Dr inż. Bolesław BUDZISZ,  Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych dla biegłych sądowych 

Streszczenie: Współczesna gospodarka rynkowa, wszystko to, co posiada przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwo rolne traktuje jako zasób. Istotnym elementem zasobu są wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w odniesieniu do gospodarstw rolnych w szczególności użytki rolne. Wpływają one na rozwój gospodarczy i społeczny, przyrost produktu krajowego brutto, a także na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Aby móc podejmować racjonalne i efektywne decyzje należy dysponować wiedzą z zakresu wyceny nieruchomości. Kwestie te przybliża niniejszy artykuł. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące podejść do wyceny i występujących w ich obrębie metod wyceny nieruchomości rolnych zabudowanych zarówno budynkami i budowlami, jak i stawami rybnymi.

         Dr Michał KRZEWICKI, Szacowanie wysokości wynagrodzenia w prawie autorskim

Streszczenie: Prawo do wynagrodzenia stanowi jedno z trzech podstawowych praw twórcy i wraz z prawem do korzystania i rozporządzania utworem stanowi trzon praw autorskich[1]. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie z majątkowych praw autorskich ma znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy w umowie nie określono wysokości tego wynagrodzenia. W takim przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.- dalej pr.aut.), wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

         Inż. Adam Dziewiecki Umowa o roboty budowlane.

Streszczenie: Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ma to na celu zabezpieczenie interesów zarówno zleceniodawcy, jak też zleceniobiorcy. Określając rodzaj prawny umowy, należy pamiętać, aby dotyczyła ona konkretnego efektu, a nie działania. Dlatego najlepszym rodzajem porozumienia w takim wypadku jest umowa o roboty budowlane lub o dzieło. W rezultacie, w dokumencie powinny znajdować się odwołania do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących tego rodzaju umów.