Konferencja „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”

W dniach 22 – 23 kwietnia 2021 r. Komenda Stołeczna Policji zorganizowała Konferencję Inauguracyjną Projektu „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Ze względu na sytuację epidemiczną, przedsięwzięcie zostało zrealizowana na platformie internetowej, a centrum konferencyjne, obsługujące ponad 150 prelegentów i uczestników, funkcjonowało w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji. Konferencja miała wymiar międzynarodowy i wzięli w niej udział funkcjonariusze policji i żandarmerii z Czech, Cypru, Estonii, Holandii, Słowacji, Węgier i Turcji oraz uczestnicy krajowi reprezentujący Policję, Straż Graniczna, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Żandarmerię Wojskową, Inspekcję Transportu Drogowego i Akademię Sztuki Wojennej, a także wyższe uczelnie i stowarzyszenia zawodowe.

Gościem honorowym spotkania był nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, zaś uczestnikami dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także pan Frank Arne Sandsund, przedstawiciel Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i pani Anniken Kleven-Gasser, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie oraz insp. dr n.med. Radosław Juźwiak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego.

Zebranych prelegentów i uczestników powitał lider projektu, nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji, który między innymi stwierdził, że: „Nasz cel jest ważnym elementem polityki budowania bezpieczeństwa publicznego. Stałe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy, dzięki uczestnictwu w profesjonalnym i efektywnym doskonaleniu zawodowym to gwarancja skuteczności w codziennej służbie.”

Wykład inauguracyjny, poświęcony funduszom norweskim i EOG wygłosiła pani Małgorzata Zdrojewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA. Reprezentant KPRM, pan Przemysław Chiluta, Naczelnik Wydziału Zarządzania Danymi i Jakości Usług Departament Zarządzania Systemami przedstawił referat dotyczące roli Systemu Rejestrów Państwowych w zapobieganiu kradzieżom tożsamości, zaś pan Tadeusz Płaczkiewicz z zespołu mObywatel Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych zaprezentował informacje i materiały promocyjne  nowych rozwiązań dostępnych w publicznej aplikacji mobilnej służącej obywatelom naszego kraju.

W trakcie kolejnego panelu przedstawiono wystąpienia reprezentantów partnerów projektu szkoleniowego, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji (kom. Marcin Lemieszek), norweskiego Nasjonalt ID-senter (pan Mads Odnes Jensen) oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (pani Aleksanda Grynkiewicz – Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz). Dotyczyły one zagadnień prowadzenia szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności i bezpieczeństwa dokumentów. Ponadto pan Jerzy Judycki z PWPW S.A. zaprezentował nowe funkcjonalności, które w zakresie potwierdzania tożsamości w cyfrowym świecie zapewniają obecnie dokumenty z warstwą elektroniczną.

W ramach trzeciego panelu, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, ppłk. doc. dr Yevhen Priakhin oraz Roksolana Zapotichna przybliżyli uczestnikom zagadnienia obecnego stanu rejestracji ludności i zarządzanie tożsamością na Ukrainie, zaś pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, Komendant – Rektor WSPol. w Szczytnie oraz prorektor insp. dr Andrzej Żyliński przedstawili problematykę kształcenie specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ramach studiów podyplomowych. Podsumowaniem pierwszego dnia było wystąpienie ekspertów CLKP, Anny Jachimczak i Beaty Bernard, oparte na materiale dowodowym badanej sprawy, dotyczącej wytwarzania i wykorzystywania fałszywych tożsamości na zamówienie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był problematyce prawnej, historii dokumentów tożsamości i aspektom praktycznym kontroli dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. Wystąpienia zaprezentowali mł.insp. mec. dr Mirosław Bednarski, Przewodniczący Zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KSP, pan dr hab. Norbert Malec, prof. UPH i dr Andrzej Dana – adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, pan Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr Polskie Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, dr inż. Ireneusz Fura – Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Chodkowskiej, dr Andrzej Kawecki – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz insp. Sławomir Cisowski, Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.

Projekt „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, jest realizowany przez Komendę Stołeczną Policji, w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 332 670 PLN, a czas  realizacji obejmuje okres od kwietnia 2020 r. do listopada 2021 r. Dzięki projektowi możliwe będzie przygotowanie funkcjonariuszy z całej Polski, do realizacji kontroli dokumentów zgodnie z wymogami ustawy o dokumentach publicznych oraz wyposażenie ich w przenośne testery, przydatne w codziennej służbie.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. PSRiBS reprezentowane było przez dr inż. arch. Adama Baryłkę – Prezesa PSRiBS oraz mgr Krzysztofa Konopkę – Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Kadr PSRiBS, który wygłosił prelekcję na temat „Badanie autentyczności podpisu a tożsamość osobowa”.