III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA 19-20 WRZEŚNIA 2019

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych razem z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 19-20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

ENGLISH INFORMATION : III Conference PESAO_September 2019

INFORMATION EN FRANÇAIS : III Conférence PGSOA_Septembre 2019

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

 • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
 • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
 • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
 • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych
  w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;
 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb
  i kierunków ich nowelizacji;
 • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 250 -300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w międzynarodowej monografii naukowej.

Patronat Honorowy objęli:

 • Główny Urząd Miar
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Lotnictwa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
 • Warszawski Dom Technika
 • PGE Dystrybucja S.A.
 • TETRA PAK Sp. z o.o.
 • Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
 • NOT FSNT Rada w Lublinie
 • FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
 • NOT FSNT Rada w Tarnowie
 • Wrocławska Rada FSNT NOT
 • Prezes Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach p. Włodzimierz Kulisz
 • Prezes FSNT NOT Rada w Poznaniu p. Kazimierz Pawlicki
 • FSNT NOT Rada Toruńska
 • Krakowska Rada FSNT NOT
 • Rada FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy

Udział w Komitecie Honorowym potwierdziło już 19 rektorów wyższych uczelni technicznych z całej Polski.

Komitet Honorowy PIBOA

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Komitet Naukowy PIBOA

Patronat medialny Konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne: 

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
 • Modern Engineering
 • Materiały Budowlane
 • Safety & Defense
 • Przegląd Techniczny
 • Rzeczoznawca
 • Biegły Sądowy
 • Portal Kujawsko-Pomorski
 • Szkło i Ceramika

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Naukowych

Dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. PW – Politechnika Warszawska, OW SIMP

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych

Dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka,

Dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)

Mgr inż. Paweł STATKEVICZ – National  Technical University (Białoruś)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska

Dr inż. Tomasz KOŚCIELECKI – OW SIMP

Dr inż. Bartłomiej PIEŃKO – WAT

Mgr inż. Leszek BARANOWICZ – SITPMB

Artur GRUSZEWSKI – CRB

Sekretariat Konferencji

Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK

Terminarz:

Do 31.05.2019 – zgłoszenie udziału i nadesłanie streszczeń referatów w języku polskim i angielskim zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść nieprzekraczającą objętości 1 strony A4 pocztą elektroni­czną na adres:  owsimp_konferencja@wp.pl.

Do 17.06.2019 – powiadomienie autorów o przyjęciu zgłoszo­nego referatu i przekazanie wymagań redakcyjnych.

Do 30.06.2019 – przesłanie przez autorów pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

Do 15.07.2019 – ostateczna kwalifikacja referatów, ustalenie szczegółowego programu Konferencji.

Koszt Konferencji wynosi 550 złotych – cena zawiera:

• koszt uczestnictwa  w dwudniowej Konferencji
• publikacja jednego artykułu w recenzowanej monografii naukowej,
• uczestnictwo w uroczystej Gali w dniu 19.09.2019

Opłaty za udział w III Międzynarodowej Konferencji PIBOA  należy dokonywać do dnia 31.07.2019 na podany adres organizatora:

Oddział Warszawski SIMP, Czackiego 3/5, 00 – 043 Warszawa

Numer konta 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

z dopiskiem „III Konferencja Naukowo-Techniczna ” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

UWAGA! PODCZAS KONFERENCJI MOŻLIWE BĘDZIE ODBYCIE DODATKOWO PŁATNYCH KURSÓW I SZKOLEŃ W ZAKRESACH:

 • Szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub/i dozoru grup 1,2,3. Po szkoleniu można będzie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją numer 614 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działającą przy Oddziale Warszawskim SIMP.
 • Szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Jest to szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 [11] § Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem.
 • Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn urządzeń i pojazdów.                                                                                                                                                     Informacja o III PIBOA Wrzesień 2019

Komunikat nr 3   –   WOLNY SŁUCHACZ III Międzynarodowa Konferencja nt. PIBOA

Uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w charakterze Wolnego Słuchacza jest kierowane przede wszystkim do studentów, którzy za szczególne osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni przez swoich opiekunów naukowych i otrzymali zaproszenie uczestnictwa oraz innych osób związanych z działalnością społeczną FSNT NOT.

Udział z takim zaproszeniem jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość:

– udziału w obradach Konferencji w dniach 19-20.09.2019 r.
– wymiany swoich doświadczeń z przedstawicielami świata nauki,
– uczestnictwa w wystąpieniach firm sponsorskich,
– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji,
– korzystania z oferty wystawców prezentujących swoje materiały na stoiskach zewnętrznych.

Nie obejmuje natomiast:

– otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
– publikacji artykułów,
– obiadu,
– udziału w uroczystym bankiecie.

Udział w charakterze WOLNEGO SŁUCHACZA musi być potwierdzony telefonicznie (+48 22 827 02 44) lub e-mailowo (owsimp_konferencja@wp.pl) do dnia 12.09.2019 r.

Komunikat nr 2  –   PLAN  III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI nt. PIBOA

Komitet Organizacyjny zakończył pracę nad planem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w dniach 19 – 20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.  Zapraszamy do zapoznania się z planem i tematyką wystąpień

Plan Konferencji_PIBOA 2019