I Seminarium Podlaskiego Oddziału PSRiBS

W dniu 30 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się I Seminarium Naukowo-Techniczne pt. „Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych”, zorganizowane przez Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łomża, Pana dr Mariusza Chrzanowskiego, władz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w osobach JM Rektora WSA, Pana Prof. dr hab. Romana Englera i Prorektora ds. dydaktyki dr hab. inż. Andrzeja Borusiewicza, Profesora WSA oraz Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż arch. Adama Baryłki.

Uczestników obrad przywitał Prezes Podlaskiego Oddziału PSRiBS, mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, który opowiedział o charakterze spotkania oraz inicjatywach związanych z powstaniem podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia. Otwarcia Seminarium dokonał JM Rektor WSA, Prof. dr hab. Roman Engler, który życzył uczestnikom owocnych obrad i sukcesów. Głos zabrał również Prorektor ds. dydaktyki WSA, dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, Prof. WSA, który nawiązał do tematu Seminarium i zaznaczył, że aspekty wdrożeniowe dotyczą wszystkich branż. Następnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, poinformował zebranych o nadaniu stopnia naukowego dr habilitowanego, dr inż. Jerzemu Obolewiczowi, który poprowadził wykład inauguracyjny pt. „Obiekty antropogeniczne w budownictwie.”

W trakcie seminarium odbyły się cztery sesje tematyczne, z których dwie pierwsze dotyczyły budownictwa: pierwsza rozwiązań na etapie prób wdrożenia w naszym kraju, natomiast druga – już rozwiązań obecnie wdrażanych. Sesja trzecia obejmowała wprowadzanie nowych technologii w obiektach antropogenicznych, występujących w rolnictwie. Ostatnia sesja łączyła w sobie branże bezpieczeństwa wewnętrznego i pielęgniarstwa. Wystąpiło 15 prelegentów. Tematyka spotkania była bardzo różnorodna, jednak łączenie różnych dziedzin jest zamysłem zarówno Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, jak też współgra z kierunkami studiów realizowanymi w Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Szukanie wspólnych tematów dla wszystkich branż ma jednoczyć różne profesje i służyć integracji, co podkreślił na zakończenie Seminarium Prezes PO PSRiBS. Zebranych pożegnał Prorektor ds. dydaktyki WSA, dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, który podziękował zebranym za udział w Seminarium.