Dla autorów

Redakcja czasopisma BIEGŁY SĄDOWY przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji naukowych, kongresów, sympozjów, chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję.

Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że warunek ten jest spełniony. W przypadku zaakceptowania publikacji do druku Autor(-rzy) podpisują z Wydawnictwem umowę (autorską lub licencyjną) o przeniesieniu na wyłączność Wydawcy praw autorskich do korzystania z utworu. Wydawca ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Autor(-rzy) materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora(-ów) lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (literatura). Artykuł powinien zawierać imiona i nazwiska Autorów wraz z podaniem ich afiliacji, a w przypadku publikacji o charakterze naukowym również streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz tytuł, streszczenie, słowa kluczowe i podpisy do ilustracji i tabel w języku angielskim.

Dodatkowo wymagane jest podanie adresu e-mail autora do korespondencji. Artykuły są recenzowane przez pracowników naukowych.

Wytyczne dla Autora(-ów):
wymagania_redakcyjne_BS
oswiadczenie-prawa-autorskie_BS
oswiadczenie-wspolautora_BS

Prosimy o zapoznanie się również z zakładką „Dla recenzentów”.